PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE
PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE

Concordatul preventiv/mandatul ad-hoc

Conform Legii nr. 381/ 2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc, cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv se adreseaza de catre debitor tribunalului in jurisdictia caruia isi are sediul. Debitorul poate solicita numirea expresa a unui mandatar ad-hoc.Conciliatorul provizoriu, numit de judecatorul-sindic dintre practicienii in insolventa, avand in vedere propunerea debitorului in acest sens, elaboreaza, impreuna cu debitorul, lista creditorilor si oferta de concordat preventiv, care se notifica creditorilor.

Mandatul ad-hoc

Mandatul ad-hoc reprezinta procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de catre instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor, in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea debitorului.

In vederea numirii mandatarului ad-hoc, debitorul se adreseaza presedintelui tribunalului in circumscriptia caruia isi are sediul, propunand in acest sens un practician in insolventa, autorizat conform legii. Numirea mandatarului ad-hoc se face printr-o incheiere irevocabila.

Obiectul mandatului ad-hoc va fi de a realiza, in termen de 90 de zile de la desemnarea sa, o intelegere intre debitor si unul sau mai multi creditori ai sai, in vederea depasirii starii de dificultate, salvgardarii intreprinderii, pastrarii locurilor de munca si acoperirii creantelor asupra debitorului. In acest scop, mandatarul ad-hoc poate propune stergeri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau incetarea unor contracte in curs, reduceri de personal, precum si orice alte masuri pe care le considera necesare.

Concordatul preventiv

Concordatul preventiv reprezinta contractul incheiat intre debitor, pe de o parte, si creditorii ce detin cel putin doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate, pe de alta parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale si de acoperire a creantelor acestor creditori impotriva sa, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii in care se afla.

Cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv se adreseaza de catre debitor tribunalului in jurisdictia caruia isi are sediul. Conciliatorul provizoriu, numit de judecatorul-sindic dintre practicienii in insolventa, avand in vedere propunerea debitorului in acest sens, elaboreaza, impreuna cu debitorul, lista creditorilor si oferta de concordat preventiv, care se notifica creditorilor.

In baza ofertei de concordat preventiv, debitorul poate solicita judecatorului-sindic, pe calea ordonantei presedintiale, suspendarea provizorie a urmaririlor silite individuale, masura care se va mentine pana la publicarea concordatului preventiv aprobat sau, dupa caz, pana la respingerea ofertei debitorului de catre majoritatea creditorilor.

Concordatul preventiv se aproba cu voturile creditorilor care reprezinta majoritatea de doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate, cu precizarea ca nu se va lua in calcul in stabilirea acestei majoritati votul favorabil al anumitor catregorii de creditori, prevazuti in mod expres de lege.

La propunerea conciliatorului, judecator-sindic constata concordatul preventiv prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere, cererea de constatare putand fi respinsa exclusiv pentru motive de legalitate.

De la data comunicarii hotararii de constatare a concordatului preventiv, se suspenda de drept urmaririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor acestora contra debitorului.

In vederea asigurarii opozabilitatii concordatului preventiv fata de creditorii nesemnatari, inclusiv fata de creditorii necunoscuti sau contestati, conciliatorul poate cere judecatorului sindic omologarea concordatului.

Omologarea concordatului se pronunta in masura in care se constata indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  1. intreprinderea debitorului se afla in stare de dificultate financiara;
  2. valoarea creantelor contestate si/sau in litigiu nu depaseste 20% din masa credala;
  3. concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezinta cel putin 80% din valoarea totala a creantelor.

Daca procedura concordatului preventiv se finalizeaza cu succes, la termenul prevazut in contract sau anterior acestuia, dupa caz, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere prin care se va constata realizarea obiectului concordatului preventiv, situatie in care modificarile creantelor raman irevocabile.

In masura in care, la expirarea termenului prevazut pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat, obligatiile prevazute in concordatul preventiv nu au fost indeplinite, creditorii vor putea vota, la propunerea conciliatorului, prelungirea duratei concordatului preventiv cu maximum 6 luni fata de durata initiala.

Reorganizare

Scopul procedurii de reorganizare este de a institui o procedură de plată a pasivului debitorului, în încetare de plăţi, prin reorganizarea întreprinderii şi a activităţii acesteia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pâna la acoperirea pasivului.

Ea este de competenţa tribunalului în jurisdicţia în care se află sediul debitorului, organele care o aplică fiind: instanţele judecătoreşti, judecătorul sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor.

Procedura demarează cu cererea introdusă la tribunal de către debitori sau creditori. Reorganizarea activităţii debitorului sau lichidarea unor pasive ale debitorului societate comercială va fi realizată conform unui plan.

Oferim consultanta de specialitate în elaborarea planului de reorganizare judiciară, vă reprezentăm în cadrul negocierilor privind angajamentele şi aranjamentele de plată,reprezentam in cadrul negocierilor privind esalonarea datoriilor catre creditori, vă asistăm la transferul bunurilor în contul datoriilor comerciale sau la vânzarea bunurilor în cadrul executărilor silite, pentru a vă ajuta să depăşiţi cât mai lin această situaţie.

Restructurare

In conditiile economice de criza, consideram ca restructurarea activitatii unei companii este vitala. Credem ca in conditiile in care se face o evaluare corecta a afacerii si in urma acestui demers se restructureaza activitatea si anume: reducerea cheltuielilor, redimensionarea capacitatilor de productie si gasirea de noi beneficiari pentru produsele dvs. consideram ca suntem in masura sa va punem la dispozitie solutii juridice si economice pentru continuarea activitatii companiei dvs. eliminand riscul falimentului. Restructurarea companiilor este o soluţie modernă pentru anticiparea şi gestionarea schimbării. Aceasta abordează simultan chestiuni juridice, economice, sociale şi de mediu.

Restructurarea este o trăsătură distinctivă a societăţilor în peisajul economic european. Astăzi, întreprinderile trebuie să se adapteze continuu în funcţie de tendinţele şi presiunile pieţei pentru a-şi păstra avantajul concurenţial.

Vă putem furniza strategii de:

   • restructurare, privatizare şi atragere de investiţii;
   • realizarea unor programe de modernizare şi introducere de noi tehnologii care să asigure modernizarea activităţilor, prin atragerea unor investitori importanti, cu real potenţial financiar;
   • dezvoltarea durabilă a exploatării resurselor, in mod raţional şi cu impact şi risc cât mai mic asupra mediului înconjurător;
   • creşterea numărului pieţelor de desfacere.

În contextul crizei economice, restructurarea companiilor româneşti este o necesitate stringentă si imperativa.

Noi vă ajutăm să depăşiţi caracteristicile perioadei de criza si tranziţie respectiv, dezvoltarea cantitativă, gradul relativ de concentrare şi segmentare, lipsa de competitivitate a majorităţii societăţilor pe diferite pieţe internaţionale, etc.

Suntem consultanţii care vă ajutăm la implementarea restructurării şi dezvoltarea dumneavoastră sub aspectul creşterii competitivităţii, sub aspectul dezvoltării calităţii în sensul perfecţionării structurilor de operare şi modernizării activităţii, implementării de produse şi servicii moderne care să aducă avantaje companiei şi clienţilor dumneavoastră.

Normele legale în materie privind procedura insolvenţei, reglementează modalitatea de numire în dosarele de lichidare judiciară a administratorului/lichidatorului şi anume la cererea creditorului. Aveţi în acest fel posibilitatea să ne alegeţi pe noi.

Dvs. vă puteţi satisface în cel mai bun fel interesul prin numirea şi colaborarea cu noi, în calitate de lichidator care instrumentează procedura de faliment a debitorului dvs.
Iar, daca aveţi calitatea de debitor, atunci cu siguranţă aveţi nevoie deconsilierea noastră pentru a diminua inconvenientele pe care vi le poate aduce o procedură de insolvenţă atât dvs. personal cât şi averii dvs. proprii.

Avantajele procedurii de reorganizare judiciară

  • De la data deschiderii procedurii, în temeiul art. 41 din Legea nr. 85/2006, nici o dobîndă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii (cu excepţia creanţelor garantate). Astfel, prin stoparea curgerii dobînzilor şi penalităţilor, se împiedică mărirea pasivului societăţii.
  • De la data deschiderii procedurii, în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, astfel că nici un creditor nu va mai putea acţiona separat în judecată societatea aflată în insolvenţă pentru recuperarea creanţei sale. Tot în temeiul acestui articol se suspendă orice executări silite ori popriri pe conturile societăţii. Toate plăţile efectuate în cursul procedurii de insolvenţă se vor face printr-un cont bancar unic, care nu poate fi oprit.
  • Societatea faţă de care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei poate fi supusă reorganizării judiciare pe baza unui plan de reorganizare, prin care se pot obţine şi în anumite condiţii, chiar se pot impune, eşalonări ale plăţilor către creditori, pe perioada reorganizării, care poate dura până la trei ani, cu posibilitate de prelungire cu încă un an.
  • În cazul reorganizării judiciare, activitatea debitoarei este condusă de către un administrator special numit de către asociaţii societăţii, care poate fi chiar fostul administrator. Astfel, conducerea activităţii debitoarei poate rămîne în mîinile fostelor organe de conducere ale debitoarei, care sunt şi cele mai în măsură să continue activitatea societăţii. Activitatea acestora este supravegheată de administratorul judiciar.
  • În temeiul art. 77 din Legea nr. 85/2006, cererile de chemare în judecată pentru recuperarea creanţelor sau a altor drepturi sunt scutite de taxă de timbru, ceea ce reprezintă un avantaj în efectuarea demersurilor pentru recuperarea acestora.
  • În cadrul reorganizării judiciare, societatea funcţionează după principiul „business as usual”, rămînînd un jucător pe piaţa economică, putîndu-şi păstra clientela, brandul şi patrimoniul.